Skip to main content

Algemene voorwaarden

ME Training Sport & Voeding
Michael Eijgelsheim
Stenenstraat 8
5688 AA Oirschot

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’ een wederpartij die een natuurlijk rechtspersoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Onder ‘gebruiker’ dient ME Training Sport & Voeding verstaan te worden.

Artikel 1 Begrippen
Onder gebruiker vallen alle trainers die werken uit naam van gebruiker.
De sportlocatie betreft de door gebruiker vooraf met opdrachtgever overeengekomen locatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever, waarop gebruiker en opdrachtgever deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren va de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in dat geval is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Honorarium

Het honorarium wordt bij aanvang van het contract vastgesteld op grond van de op dat moment geldende prijzen zoals vermeld op het inschrijfformulier. Gebruiker is bevoegd bij een nieuw programma een eventuele verhoging door te berekenen.

Artikel 6 Betaling

Betaling van het overeengekomen bedrag op het inschrijfformulier, dient te geschieden binnen 14 dagen na afgifte van de factuur.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de dan heersende wettelijke rente.

Artikel 7 Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten die hiervoor gemaakt zijn, voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is jegens gebruiker de door gebruiker gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien gebruiker en opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de gebruiker volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker voor zover deze door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende onderschikten.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan gebruiker of opdrachtgever zijn toe te rekenen. Hieronder vallen (indien voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) stakingen in andere bedrijven dan die van de gebruiker; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Wanneer de opdrachtgever zijn afspraken niet nakomt zonder dat dit een reden is van overmacht, worden kosten alsnog in rekening gebracht van de geplande training. De opdrachtgever kan tot uiterlijk 48 uur van te voren een afspraak annuleren of wijzigen. Na deze 48 uur kan dit enkel en alleen door een reden van overmacht, waar ook ziek zijn of een andere blessure onder valt.
 3. Wanneer door opdrachtgever de overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd, anders dan door overmacht, ziekte of blessure, blijft de betalingsverplichting, zoals vastgelegd op het inschrijfformulier, van opdrachtgever aan gebruiker staan. Opdrachtgever houdt het recht op het afgesproken aantal trainingen tot maximaal één jaar na de factuurdatum, daarna komen de trainingen te vervallen. Opdrachtgever ontvangt geen restitutie van betaling op de niet afgenomen trainingen.

Artikel 10 Geschilbeslechting

 1. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement ‘s-Hertogenbosch. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat gebruiker zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement valt onder de voorwaarden van gebruiker. Dit bestaat eruit dat opdrachtgevers verplicht zijn sportkleding en -schoeisel aan te hebben en tevens het gebruik van een handdoek verplicht gesteld is. Alle opgebouwde stangen met gewichten, toestellen, riemen etc. dienen in verband met de veiligheid na gebruik te worden opgeruimd. Aanwijzingen van het toezichthoudend personeel van gebruiker dienen opgevolgd te worden.

Gebruiker is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, voortvloeiende uit op de sportlocatie achtergelaten kleding, schoeisel of andere voorwerpen. Ook is gebruiker niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing of beschadiging dan wel diefstal van genoemde voorwerpen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

Gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Gebruiker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hen de wijziging is medegedeeld.

Artikel 14 Behandeling persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van opdrachtgevers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden van gebruiker. Een uitzondering hierop is het delen van gegevens via de sociale media. Dit zal enkel na toestemming en overleg van opdrachtgever gebeuren.