Skip to main content

Algemene voorwaarden

ME Training Sport & Voeding
Michael Eijgelsheim
Stenenstraat 8
5688 AA Oirschot

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘opdrachtgever’ een wederpartij die een natuurlijk rechtspersoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Onder ‘gebruiker’ dient ME Training Sport & Voeding verstaan te worden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever, waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren va de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4 Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in dat geval is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Honorarium

Het honorarium wordt bij aanvang van het contract vastgesteld op grond van de op dat moment geldende prijzen zoals vermeld op de inschrijfformulieren. Gebruik is bevoegd bij een nieuw programma de verhoging door te berekenen.

Artikel 6 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ingang van de overeengekomen termijn:

Door het verstrekken van een automatische machtiging aan gebruiker om van zijn/haar giro/bankrekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie. Na het verstrijken van 16 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de dan heersende wettelijke rente.

Artikel 7 Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening uiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever is jegens gebruiker de door gebruiker gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geld alleen indien gebruiker en opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van gebruiker voor zover deze door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende onderschikten.

Artikel 9 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan gebruiker of opdrachtgever zijn toe te rekenen. Hieronder vallen (indien voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) stakingen in andere bedrijven van die van de gebruiker; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van gebruiker; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Wanneer de opdrachtgever zijn afspraken niet nakomt zonder dat dit een reden is van overmacht, worden kosten alsnog in rekening gebracht van de geplande training. De opdrachtgever kan tot uiterlijk 48 uur van te voren een afspraak annuleren of wijzigen. Na deze 48 uur kan dit enkel en alleen door een reden van overmacht, waar ook ziek zijn of een andere blessure onder valt.

Artikel 10 Geschilbeslechting

1. Indien afwijking van de wettelijke regels voor bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en gebruiker, in geval wanneer de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, dan wel indien de Kantonrechter bevoegd is. Het Kantongerecht blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat gebruiker zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Huishoudelijk regelement

Het huishoudelijk regelement valt onder de voorwaarden van Fitnesscentrum Oirschot. Dit bestaat erin dat gebruikers verplicht zijn sportkleding en -schoeisel aan te hebben en tevens het gebruik van een handdoek verplicht gesteld is. Alle opgebouwde stangen met gewichten, toestellen, riemen etc. dienen in verband met de veiligheid na gebruik te worden opgeruimd. Aanwijzingen van het toezichthoudend personeel van gebruiker dienen opgevolgd te worden.

Gebruiker is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, voortvloeiende uit in het sportcentrum achtergelaten kleding, schoeisel of andere voorwerpen. Ook is gebruiker niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing of beschadiging dan wel diefstal van genoemde voorwerpen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

Gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Gebruiker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hen de wijziging is medegedeeld.

Artikel 14 behandeling persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden van ME Training Sport & Voeding. Een uitzondering hierop is het delen van gegevens via de sociale media. Dit zal enkel na toestemming en overleg van het lid gebeuren.